Conheça os ex-presidentes da ASEBEX:

 • 1992 Takashi Taniguchi
 • 1993 Roberto Andako
 • 1994 Nina Tomita
 • 1995 Eduardo Matsumoto
 • 1996 Claudio Kimura
 • 1997 Roger Ueno
 • 1998 Marcelo Miake
 • 1999 Eduardo Jun Marubayashi
 • 2000 Liliana Nakamoto
 • 2001 Eliza Machida
 • 2002 Fabiana Hirakata
 • 2003 Mauricio Waku
 • 2004 Mauricio Kimura
 • 2005 Mei Kanatani
 • 2006 Eduardo Kashimata
 • 2007 Katia Akemi Uchimura
 • 2008 Eric Funabashi
 • 2009 Jenny Sayaka Komatsu
 • 2010 Cinthya Harumi Yabase
 • 2011 Mauricio Waku
 • 2012 Mauricio Waku*
 • 2013 Mauricio Waku*
 • 2013 – 2014 Ricardo Takeshi Hoji
 • 2014 – 2015 Carolina Kano
 • 2016 – 2017 Martino Gabriel Musumeci
 • 2018 – 2019 Felipe Takashi Rios Hokama
 • 2020 Natalia Nakamura Gouvea
 • 2021 – 2022 Thaís Watanabe

*Não houve eleição