Apoio:

Conheçam os Presidentes da ASEBEX

1992 Takashi Taniguchi

1993 Roberto Andako

1994 Nina Tomita

1995 Eduardo Matsumoto

1996 Claudio Kimura

1997 Roger Ueno

1998 Marcelo Miake

1999 Eduardo Jun Marubayashi

2000 Liliana Nakamoto

2001 Eliza Machida

2002 Fabiana Hirakata

2003 Mauricio Waku

2004 Mauricio Kimura

2005 Mei Kanatani

2006 Eduardo Kashimata

2007 Katia Akemi Uchimura

2008 Eric Funabashi

2009 Jenny Sayaka Komatsu

2010 Cinthya Harumi Yabase

2011 Mauricio Waku

2012 Mauricio Waku*

2013 Mauricio Waku*

2013 - 2014 Ricarto Takeshi Hoji

2014 - 2015 Carolina Kano

2016 - 2017 Martino Gabriel Musumeci

* não houve eleição